Huấn Luyện An Toàn Lắp Đặt Hệ SHORING

CHƯƠNG TRÌNH

Huấn Luyện An Toàn Lắp Đặt Hệ SHORING


I. ĐỐI TƯỢNG HỌC AN TOÀN LẮP ĐẶT HỆ SHORING:
Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
 1. a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
 2. b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
 1. a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
 2. b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động
II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LẮP ĐẶT HỆ SHORING:
 1. Huấn luyện nhóm 1
 2. a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 3. b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 4. Huấn luyện nhóm 2
 5. a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 6. b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác Điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 7. c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
 8. Huấn luyện nhóm 3
 9. a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 10. b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;
 11. c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.
 12. Huấn luyện nhóm 4
 13. a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
 14. b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 15. Huấn luyện nhóm 5:
 16. a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 17. b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
 18. c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: Yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động; phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
 19. Huấn luyện nhóm 6:
Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.
III. THỜI GIAN KHÓA HỌC AN TOÀN LẮP ĐẶT HỆ SHORING:
– Khai giảng: Dự kiến ngày 12 và 24 hàng tháng – Xem chi tiết tại đây: XEM TẠI ĐÂY
– Thời lượng: Theo quy định tại Điều 19 Nghị Định 44/2016/NĐ-CP Ngày 15 tháng 5 năm 2016.
>>>>> Trường Kỹ Thuật Đất Việt nhận đào tạo theo hợp đồng cho các doanh nghiệp. Khung chương trình và thời gian đào tạo sắp xếp phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp. Trường Kỹ Thuật Đất Việt cam kết chất lượng đào tạo và nội dung cập nhật theo văn bản và thông tư mới nhất. Hình ảnh bài giảng luôn thay đổi phù hợp với từng đối tượng.
IV. ĐĂNG KÝ VÀ NHẬP HỌC AN TOÀN LẮP ĐẶT HỆ SHORING:
Thành phần hồ sơ:
– 2 hình 3*4
– 1 CMND hoặc thẻ CCCD photo (Không cần công chứng)
– Danh sách đóng dấu doanh nghiệp (Nếu doanh nghiệp cử người đi học)
* - HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: Quý học viên có nhu cầu tham gia khóa học vui lòng liên hệ đăng ký qua điện thoại: 0934228844, email: giaoducdatviet.com@gmail.com, Zalo: 0934228844 trước ngày khai giảng để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Hoặc trực tiếp đến văn phòng Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt :Trường Trung Cấp Quốc Tế SG lầu 2 số 409/5 Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp. Gặp Mr. Hiếu
*. LIÊN HỆ
Hotline: 0934.22.88.44 (Mr. Hiếu)
Email: giaoducdatviet.com@gmail.com
Website: http://giaoducdatviet.com - giaoduc.datviet.net.vn
Facebook: fb.com/giaoducdatviet/
Đăng ký online: TẠI ĐÂY
Trung Tâm Giáo Dục Đất Việt
Tel: (028)22.23.88.44
V. CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ, DANH SÁCH AN TOÀN:
Mọi chứng nhận, chứng chỉ, danh sách đều do Trường Kỹ Thuật Đất Việt hoặc đơn vị trực thuộc hệ thống Giáo Dục Đất Việt cấp. Văn bằng có giá trị trên toàn quốc và có mã số tra cứu của Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt tại: http://tracuu.datviet.net.vn/
Thông Tin Cần Biết:
 1. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện
 2. a) Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cho người được huấn luyện thuộc các nhóm 1, 2, 5 và 6 sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu;
 3. b) Giấy chứng nhận huấn luyện theo Mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
 4. Cấp Thẻ an toàn
 5. a) Người sử dụng lao động cấp Thẻ an toàn cho người được huấn luyện thuộc nhóm 3 sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Tổ chức huấn luyện cấp Thẻ an toàn cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động;
 6. b) Thẻ an toàn theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
 7. Cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động
 8. a) Tổ chức huấn luyện; doanh nghiệp tự huấn luyện; cơ sở y tế bao gồm cơ sở giáo dục chuyên nghiệp dạy nghề y tế, các cơ sở giáo dục khác có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, viện nghiên cứu thuộc hệ y tế dự phòng ở cấp trung ương có chức năng đào tạo, trung tâm đào tạo nhân lực y tế cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động cho người được huấn luyện nội dung chuyên môn về y tế lao động sau khi kiểm tra đạt yêu cầu;
 9. b) Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
 10. Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện
 11. a) Người sử dụng lao động ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4 vào Sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 12. b) Sổ theo dõi công tác huấn luyện theo Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
 13. Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện và cơ sở sản xuất, kinh doanh lập sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn, Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động; Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện theo các mẫu số 09, 10 và 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
 14. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT
Địa Chỉ: Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp
Tel: (028) 22.42.88.44 – Website: http://giaoduc.datviet.net.vn
Cán bộ tuyển sinh Mr. Hiếu: 0934.22.88.44 – Email: giaoducdatviet.com@gmail.com
Hiện nay công nghệ xây dựng tại Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể về kỹ thuật cũng như vật liệu so với các nước trong khu vực và nền công nghệ xây dựng chung trên toàn thế giới. Hệ shoring là gì?
Có được các thành quả ấy là nhờ các nhà thầu Việt Nam không ngừng học hỏi và tìm tòi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty nhằm rút ngắn tiến độ thi công. Trong số đó thì công nghệ thi công lắp đặt hệ giằng chống tạm chuyển vị tầng hầm, hệ shoring là gì đóng góp một phần không nhỏ trong nhiều dự án lớn tầm cỡ khu vực như Hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn hay trong các tầng hầm của các tòa cao ốc lớn tọa lạc ngay trung tâm Thành phố như Saigon Times Square, Le Meridien SaiGon Hotel, Lim Tower, Saigon Pullman Centre, President Palace…
Hệ shoring là gì
Trong xây dựng, thời gian là vàng và là vàng thật của thế kỷ 21 chứ không đơn thuần chỉ là khẩu hiệu suông như trong quá khứ.
Chúng ta luôn tự hào đã có nhiều công ty có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà thầu nước ngoài có thể kể đến các nhà thầu quen thuộc của người Việt như: CTC, HBC, CFC hay PVC…
Bên cạnh đó là sự chuyên môn hóa cao của các đơn vị. Có đơn vị chỉ chuyên về phần xây thô hoặc chỉ chuyên về nhôm kính cũng có đơn vị lại chỉ chuyên về thi công hệ thống điện…Trong số ấy công ty VNTF chúng tôi là một nhà thầu chuyên nghiệp trong việc cung cấp cũng như thi công hệ shoring là gì, một mảng nhỏ trong xây dựng nền móng tầng hầm nhưng không kém phần quan trọng.
VNTF đã góp sức mình trong nhiều công trình đã và đang vững chãi vươn cao và phát triển.
Hệ shoring
Tại nhiều quốc gia, trong đó đầu tiên phải kể đến các nước như Nhật Bản, Đài Loan, Singapore và các nước tiến tiến Âu Mỹ đã ưu điểm sử dụng hệ giằng chống (hệ shoring là gì) liên kết bu lông như.
 1. Lắp đặt và tháo dỡ nhanh chóng
 2. Giảm chi phí đầu tư có thể thuê, tái sử dụng và không mất chi phí bảo quản
 3. Linh động, hiệu quả và đặc biệt an toàn cao.
Với phương châm: Thêm giá trị – Tăng an toàn, VNTF luôn tìm tòi, nâng cao hiểu quả hoạt động cũng như đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về an toàn trong thi công cho các hạng mục công trình.
VNTF đã mạnh dạn hợp tác và đầu tư sản xuất hệ shoring là gì, chống chuyển vị sạt lở cho các công trình hầm ngầm cũng như công trình có hố đào sâu theo công nghệ tiến tiến của Nhật. Với hệ giằng chống được gia công sẵn theo các mô đun dùng để lắp đặt bằng liên kết bulông thay vì làm theo phương pháp cắt hay hàn truyền thống.
Share on Google Plus

Thông Tin Liên Hệ

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL 41, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp HCM
Hotline: 0934.22.88.44 - 0944.22.88.44 - 0945.22.88.44 - 0946.22.88.44 - Tel: 19009213
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét