Trung Cấp Chuyên Nghiệp Ngành Trắc Địa


Ngành đào tạo:           TRẮC ĐỊA - ĐỊA HÌNH - ĐỊA CHÍNH  
Trình độ đào tạo:        Trung cấp chuyên nghiệp      
Thời gian đào tạo:       2 năm
Đối tượng đào tạo:      Học sinh đã tốt nghiệp THPT


GIỚI THIỆU
            Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Trắc địa - Địa hình - Địa chính được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Trắc địa trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác trắc địa - địa hình - địa chính, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
             Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về công tác đo đạc địa hình, đo đạc địa chính, đo đạc các công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện và xây dựng bản đồ. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.
            Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên trắc địa trình độ trung cấp, có khả năng thực hiện được việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình; tổ chức đo đạc khảo sát các công trình xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện....; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu các công trình đo đạc tại các cơ sở trắc địa-bản đồ, phòng tài nguyên môi trường cấp huyện, cán bộ địa chính cấp xã…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
            Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:     
Về kiến thức
            - Trình bày được những nội dung cơ bản về phương pháp và quy trình  thành lập các loại bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề; cách xây dựng lưới khống chế mặt bằng và độ cao phục vụ cho công tác đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ.
            - Nêu được nguyên lý và các phương pháp đo bằng các thiết bị công nghệ mới khi thành lập bản đồ.
            - Trình bày được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; chỉnh lý các biến động về đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.
Về kỹ năng
            - Thao tác thành thạo, an toàn các thiết bị, máy móc đo đạc.
            - Thực hiện được công tác đo vẽ và tổ chức đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, kiểm tra đánh giá chất lượng đo vẽ bản đồ.
            - Đo đạc, khảo sát thiết kế được các công trình đơn giản; theo dõi, xử lý số liệu về đo đạc trong xây dựng các công trình.
            - Sử dụng được các loại ảnh hàng không vào công tác đo vẽ bản đồ.
            - Sử dụng được các phần mềm tin học chuyên ngành để số hóa bản đồ.
Về thái độ
            Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Danh mục các học phần của chương trình
I
Các học phần chung

Các học phần bắt buộc
1
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
4
Tin học
2
Chính trị
5
Ngoại ngữ
3
Giáo dục thể chất
6
Pháp luật

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)
1
Hội nhập kinh tế Quốc tế về TN & MT
2
Dân số học
II
Các học phần cơ sở

Các học phần bắt buộc
1
Toán cao cấp
5
Trắc địa phổ thông phần 4
2
Trắc địa phổ thông phần 1
6
Pháp luật tài nguyên và môi trường
3
Trắc địa phổ thông phần 2
7
Xây dựng lưới khống chế
4
Trắc địa phổ thông phần 3Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)
1
Đo dài điện tử
2
Bảo vệ môi trường
III
Các học phần chuyên môn

Các học phần bắt buộc
1
Vẽ bản đồ
7
 Trắc địa công trình phần 1
2
Sai số - Bình sai
8
Trắc địa công trình phần 2
3
Đăng ký và thống kê đất đai
9
 Trắc địa công trình phần 3
4
Trắc địa ảnh phần 1
10
Trắc địa biển
5
Trắc địa ảnh phần 2
11
Thành lập bản đồ bằng công nghệ số
6
Trắc địa ảnh phần 3Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)
1
Xử lý ảnh viễn thám
2
Tăng dày khống chế ảnh
IV
Thực tập nghề nghiệp
1
Thực tập Trắc địa phổ thông
3
Thực tập Trắc địa công trình
2
Thực tập Trắc địa ảnh
4
Thực tập Công nghệ số
V
Thực tập tốt nghiệp


Nội dung các học phần cơ sở và chuyên môn
Toán cao cấp                                                                                                 
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về định nghĩa, tính chất của định thức, ma trận, đồ thị, đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi số.  
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những định nghĩa, giải được các bài toán về hệ phương trình tuyến tính, ma trận chuyển vị, ma trận nghịch đảo, khảo sát về đồ thị hàm số, các bài toán về đạo hàm, tích phân, vi phân.
Trắc địa phổ thông phần 1                                                              
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về một số kiến thức chung của trái đất và bản đồ, kiến thức về định hướng đường thẳng, định hướng bản đồ. 
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được hình dạng, kích thước quả đất, các đơn vị thường dùng trong trắc địa, tỷ lệ bản đồ, các dạng lưới chiếu bản đồ, định hướng đường thẳng, định hướng bản đồ.
Trắc địa phổ thông phần 2                                                              
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đo góc, đo khoảng cách và đo chênh cao. 
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được thao tác đo, ghi sổ và tính toán các kết quả về đo góc, đo khoảng cách, đo chênh cao bằng các loại dụng cụ và máy móc đo đạc thường dùng.
Trắc địa phổ thông phần 3                                                                 
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về xây dựng lưới khống chế mặt bằng và lưới khống chế độ cao.
           Sau khi học xong học phần này, người học xây dựng được lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao; đo và tính toán được tọa độ, độ cao cho các điểm trong lưới khống chế mặt bằng và độ cao.
Trắc địa phổ thông phần 4                                                           
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đo vẽ bản đồ địa hình, đo vẽ bản đồ địa chính.
Sau khi học xong học phần này, người học làm được các công việc đo đạc khi đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc thông thường, phương pháp toàn đạc điện tử.
Pháp luật tài nguyên và môi trường                                                         
            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về một số vấn đề chung về Nhà nước và Pháp luật, về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và về pháp luật tài nguyên Môi trường.
            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những vấn đề chung về Nhà nước và Pháp luật, trình bày được nội dung cơ bản của pháp luật về Tài nguyên và Môi trường như luật đất đai, luật khoán sản, luật bảo vệ môi trường, luật đo đạc bản đồ.
Xây dựng lưới khống chế                                                                            
            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về xây dựng lưới khống chế tọa độ theo các phương pháp truyền thống, cấu trúc của hệ thống định vị toàn cầu(GPS) và các phương pháp đo GPS, xây dựng lưới tọa độ bằng công nghệ GPS, xây dựng lưới khống chế độ cao.
            Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được các thiết bị, máy móc đo đạc và các phương pháp đo để xây dựng lưới khống chế tọa độ, lưới khống chế độ cao theo các phương pháp truyền thống và phương pháp đo GPS.
Đo dài điện tử                                                                                            
            Học phần này trang bị cho học sinh những kiến thức về nguyên lý, các phương pháp đo chiều dài bằng máy điện tử trong trắc địa.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được nguyên lý, các phương pháp đo chiều dài bằng máy điện tử trong công tác trắc địa.
Bảo vệ môi trường                                                                                           
            Học phần này trang bị cho học sinh những kiến thức chung về bảo vệ môi trường: Mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, hệ thống bảo vệ và quản lý môi trường....
            Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được các công cụ: Công cụ pháp luật, công cụ kinh tế, công cụ kỹ thuật.... trong công tác tổ chức bảo vệ môi trường.
Vẽ bản đồ                                                                                                            
            Học phần này trang bị cho học sinh những kiến thức, các kỹ năng cơ bản về cách sử dụng các vật liệu, các dụng cụ vẽ bản đồ theo phương pháp truyền thống, các nguyên tắc về chữ viết, số và vẽ các ký hiệu bản đồ địa hình, bản đồ địa chính.
            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được tờ bản đồ địa hình, tờ bản đồ địa chính theo tỷ lệ quy định bằng các chữ, các số và các ký hiệu theo quy phạm ký hiệu quy định.
Sai số bình sai                                                                                                 
            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức về lý thuyết chung của sai số - bình sai và các phương pháp giải của bình sai trực tiếp, bình sai gián tiếp, bình sai điều kiện và các phương pháp bình sai khác.
Sau khi học xong học phần này, người học làm được các bài tập về bình sai trực tiếp, bình sai gián tiếp, bình sai điều kiện khi có các số liệu đo, sơ đồ đo.
Đăng ký và thống kê đất đai                                                             
Học phần này cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về đăng ký quyền sử dụng đất và về thống kê, kiểm kê đất đai.
Sau khi học xong học phần này, người học làm được công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập được hồ sơ địa chính, đăng ký được biến động sử dụng đất, làm được công tác thống kê, kiểm kê đất đai theo hệ thống biểu bảng quy định.
Trắc địa ảnh phần 1                                                   
            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về sự tạo ảnh quang học, về các phương pháp chụp ảnh máy bay và các đặc tính của ảnh đơn.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những kiến thức cơ bản về sự tạo ảnh quang học, về các phương pháp bay chụp ảnh hàng không và các đặc tính của ảnh đơn.
Trắc địa ảnh phần 2                                                                         
            Học phần này trang bị cho học sinh những kiến thức về quy trình thành lập bản đồ bằng phương pháp lập thể, về quy trình thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính bằng ảnh máy bay theo phương pháp phối hợp.
            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được quá trình thành lập bản đồ bằng phương pháp lập thể, trình bày được quá trình thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính bằng phương pháp phối hợp, làm được một số công việc ngoại nghiệp trong quy trình công nghệ của các phương pháp lập thể, phương pháp phối hợp.
Trắc địa ảnh phần 3                                                                          
            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về phương pháp đoán đọc, phương pháp điều vẽ ảnh hàng không, về cách kiểm tra, nghiệm thu đánh giá chất lượng thành quả ngoại nghiệp trong trắc địa ảnh.
            Sau khi học xong học phần này, người học làm được các công việc về đoán đọc và điều vẽ các tấm ảnh hàng không, làm được công tác tổ chức, kiểm tra nghiệm thu và đánh giá chất lượng thành quả ngoại nghiệp, làm được công việc hiện chỉnh và cách thực hiện chỉnh lý bản đồ địa hình ở tỷ lệ trung bình theo ảnh chụp từ máy bay.
Trắc địa công trình phần 1                                                    
            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đo đạc các yếu tố thủy văn, về công tác trắc địa trong khảo sát, xây dựng các công trình thủy lợi.
Sau khi học xong học phần này, người học nêu được cách sử dụng các dụng cụ đo để đo và xác định các yếu tố thủy văn như đo cao mực nước, lưu tốc dòng chảy, hướng dòng chảy và lưu lượng dòng chảy, đo và vẽ được bản đồ địa hình đáy dòng chảy, vùng hồ chứa nước.          
Trắc địa công trình phần 2                                                    
            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác trắc địa trong khảo sát xây dựng cầu, công tác trắc địa trong khảo sát xây dựng đường giao thông.
Sau khi học xong học phần này, người học nêu được phương pháp đo đạc để đo vẽ bản đồ địa vật, bản đồ chi tiết tỷ lệ lớn, bố trí tâm trụ và mố cầu, đo vẽ được mặt cắt dọc, mặt cắt ngang tuyến đường, bố trí được các điểm chính, các điểm chi tiết trên đường cong tròn từ bản thiết kế ra thực địa.
Trắc địa công trình phần 3                                                    
            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác trắc địa, lập lưới ô vuông xây dựng, công tác trắc địa khi bố trí các công trình công nghiệp và dân dụng.
Sau khi học xong học phần này, người học bố trí được lưới ô vuông xây dựng từ bản thiết kế ra thực địa, bố trí được các trục cơ bản, các trục chi tiết của
các công trình dân dụng, khu công nghiệp từ bản thiết kế ra thực địa.
Trắc địa biển                                                                
            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa hình đáy biển.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được quá trình thành lập bản đồ địa hình đáy biển từ đo cao mực nước biển, đo độ sâu mực nước biển, xác định vị trí các điểm đo sâu và độ cao các điểm đáy.
Thành lập bản đồ bằng công nghệ số                                                              
            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tính năng và tác dụng của các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công tác thành lập bản đồ số.
Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để thành lập các loại bản đồ số.
Xử lý ảnh viễn thám                                                   
            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tư liệu ảnh viễn thám và các phương pháp xử lý ảnh viễn thám phục vụ cho việc thành lập bản đồ để quản lý tài nguyên và môi  trường.
            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, mục đích và nội dung chủ yếu của tư liệu ảnh viễn thám và các phương pháp xử lý ảnh viễn thám để phục vụ cho việc quản lý tài nguyên và môi  trường.
Tăng dày khống chế ảnh                                                         
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về các phương pháp tăng dày khống chế ảnh.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cách xác định toạ độ trắc địa của các điểm khống chế ảnh phục vụ cho nhiệm vụ đo vẽ ảnh.
Thực tập Trắc địa phổ thông                                                         
             Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực tế về đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, cách thức tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại nơi thực tập để củng cố toàn diện kiến thức lý thuyết đã học. 
            Sau khi thực tập môn Trắc địa phổ thông, người học có khả năng tự tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc thuộc chuyên môn đã học như đo đạc lập bản đồ địa chính; bản đồ địa hình ...
Thực tập Trắc địa ảnh                                                                   
             Học phần này cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực tế về phương pháp đoán đọc, phương pháp điều vẽ ảnh hàng không, về cách kiểm tra, nghiệm thu đánh giá chất lượng thành quả ngoại nghiệp trong trắc địa ảnh, tăng dày khống chế ảnh, cách thức tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại nơi thực tập để củng cố toàn diện kiến thức lý thuyết đã học. 
            Sau khi thực tập môn Trắc địa ảnh, người học có khả năng tự tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc thuộc chuyên môn đã học như đoán đọc, điều vẽ và hiện chỉnh ảnh hàng không, biên tập bản đồ ảnh ...
Thực tập Trắc địa công trình                                                          
             Học phần này cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực tế về công tác trắc địa trong khảo sát xây dựng cầu, công tác trắc địa trong khảo sát xây dựng đường giao thông, cách lập lưới ô vuông xây dựng, công tác trắc địa khi bố trí các công trình công nghiệp và dân dụng, cách thức tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại nơi thực tập để củng cố toàn diện kiến thức lý thuyết đã học.
Sau khi thực tập môn Trắc địa công trình, người học có khả năng tự tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc thuộc chuyên môn đã học như thành lập bản đồ chi tiết tỷ lệ lớn, bố trí tâm trụ và mố cầu, đo vẽ được mặt cắt dọc, mặt cắt ngang tuyến đường, bố trí được các trục cơ bản, các trục chi tiết của các công trình dân dụng, khu công nghiệp từ bản thiết kế ra thực địa...
Thực tập Công nghệ số                                                                    
             Học phần này cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực tế về cách sử dụng các phần mềm vào việc biên tập, chỉnh sửa và số hoá các loại bản đồ như bản đồ địa chính, bản đồ địa hình và các loại bản đồ chuyên đề khác. 
Sau khi thực tập học phần Công nghệ số, người học có khả năng tự sử dụng các phần mềm một cách thành thạo để thực hiện các công việc thuộc chuyên môn đã học như truyền trút số liệu đo vào máy tính, nối các điểm chi tiết với nhau, tính toán diện tích các thửa đát, biên tập tờ bản đồ....
Thực tập tốt nghiệp                                                                                       
             Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức tổng hợp về  chuyên môn trắc địa để học sinh áp dụng vào thực tế thông qua việc đo vẽ thành lập được các loại bản đồ địa hình, địa chính, bố trí được công trình từ bản thiết kế ra thực địa, làm được các công việc đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không.
            Sau khi thực tập tốt nghiệp người học thu thập tài liệu, số liệu để phân tích, tổng hợp và viết được báo cáo thực tập tốt nghiệp theo nội dung đã quy định và báo cáo kết quả trước Hội đồng đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp của nhà trường.
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1. Phiếu đăng ký học (Theo mẫu )
2. Bản sao Giấy khai sinh có công chứng; Bằng THPT trở lên phô tô công chứng, CMT phô tô, 02 ảnh 3x4

ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: Trường ĐH GTVT TP.HCM
Địa chỉ: 2 Đường D3, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG : 
Văn phòng Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt :Trường  Quốc Tế SG lầu 2 số 409/5 Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp. Gặp Mr. Hiếu
Tel: 0934.22.88.44 (Mr. Hiếu)
Email: giaoducdatviet.com@gmail.com
Website: http://giaoducdatviet.com
Hotline: (028)22.23.88.44

Share on Google Plus

Thông Tin Liên Hệ

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL 41, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp HCM
Hotline: 0934.22.88.44 - 0944.22.88.44 - 0945.22.88.44 - 0946.22.88.44 - Tel: 19009213
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét